Về chúng tôi

Lịch sử hình thành

2016
Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1
 • Quy mô: 6 cống ngăn triều lớn và các cống nhỏ,7, 8 km đê kè
 • Vị trí: Tp. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM
 • Công suất: 151,95 MW
 • Vị trí: Ninh Thuận
2016
Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1
 • Quy mô: 6 cống ngăn triều lớn và các cống nhỏ,7, 8 km đê kè
 • Vị trí: Tp. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM
 • Công suất: 151,95 MW
 • Vị trí: Ninh Thuận
2016
Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1
 • Quy mô: 6 cống ngăn triều lớn và các cống nhỏ,7, 8 km đê kè
 • Vị trí: Tp. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM
 • Công suất: 151,95 MW
 • Vị trí: Ninh Thuận
2016
Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1
 • Quy mô: 6 cống ngăn triều lớn và các cống nhỏ,7, 8 km đê kè
 • Vị trí: Tp. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM
 • Công suất: 151,95 MW
 • Vị trí: Ninh Thuận

Tầm nhìn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquet consequat, est purus venenatis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquet consequat, est purus venenatis, elementum consectetur faucibus. Sem at urna fames tincidunt purus risus suspendisse varius vel.

Sứ mệnh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquet consequat, est purus venenatis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquet consequat, est purus venenatis, elementum consectetur faucibus. Sem at urna fames tincidunt purus risus suspendisse varius vel.

Giải thưởng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquet consequat, est purus venenatis, elementum consectetur faucibus. Sem at urna fames tincidunt purus risus suspendisse varius vel.

Sem at urna fames tincidunt purus risus suspendisse varius vel est purus venenatis, elementum consectetur

TÊN GIẢI THƯỞNG
TÊN GIẢI THƯỞNG
TÊN GIẢI THƯỞNG
TÊN GIẢI THƯỞNG

Khách hàng