Tuyển dụng nhân sự

Căn cứ vào tình hình sản xuất và thi công các dự án, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau:
Xem chi tiết