Tổng Giám Đốc

ÔNG. NGUYỄN VŨ QUANG

Phó Tổng Giám Đốc kỹ thuật

ÔNG. PHAN THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc Nội Chính

Bà. PHẠM CHÂU HỒNG ANH