DỰ ÁN GIẢI QUYẾT NGẬP DO TRIỀU KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH CÓ XÉT ĐẾN YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - GIAI ĐOẠN 1

1. Cống kiểm soát triều Bến Nghé

Thông tin dự án:  Cống kiểm soát triều Bến Nghé là công trình thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1

Cống kiểm soát triều Bến NghéQuy mô:
• Khẩu độ cống B=40m

• Trạm bơm: 12 m3/s
Chủ đầu tư: Trungnam Group
Tổng thầu: Trungnam E&C
Nhiệm vụ: Cung cấp khung giằng chống hệ shoring, cừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.
Quy mô cung cấp: 2.783 tấn

2. Cống kiểm soát triều Cây Khô

Thông tin dự án: Cống kiểm soát triều Cây Khô là công trình thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1

Cống kiểm soát triều Cây KhôQuy mô:
• Khẩu độ cống B=2x40m

• Âu thuyền: B=15m
Chủ đầu tư: Trungnam Group
Tổng thầu: Trungnam E&C
Nhiệm vụ: Cung cấp khung giằng chống hệ shoringcừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.
Quy mô cung cấp: 6.261 tấn

3. Cống kiểm soát triều Mương Chuối:

Thông tin dự án:  Cống kiểm soát triều Mương Chuối là công trình thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1

Cống kiểm soát triều Mương ChuốiQuy mô:
• Khẩu độ cống B=4x40m

• Âu thuyền: B=11m
Chủ đầu tư: Trungnam Group
Tổng thầu: Trungnam E&C
Nhiệm vụ: Cung cấp khung giằng chống hệ shoringcừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.
Quy mô cung cấp: 5.983 tấn

4. Cống kiểm soát triều Phú Định

Thông tin dự án:  Cống kiểm soát triều Phú Định là công trình thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1

Cống kiểm soát triều Phú ĐịnhQuy mô:
• Khẩu độ cống B=40m

• Âu thuyền: B=15m
Chủ đầu tư: Trungnam Group
Tổng thầu: Trungnam E&C
Nhiệm vụ: Cung cấp khung giằng chống hệ shoringcừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.
Quy mô cung cấp: 3.200 tấn

5. Cống kiểm soát triều Phú Xuân

Thông tin dự án:  Cống kiểm soát triều Phú Xuân là công trình thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1

Cống kiểm soát triều Phú XuânQuy mô:
• Khẩu độ cống B=2x40m

Chủ đầu tư: Trungnam Group
Tổng thầu: Trungnam E&C
Nhiệm vụ: Cung cấp khung giằng chống hệ shoringcừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.
Quy mô cung cấp: 3.478 tấn

6. Cống kiểm soát triều Tân Thuận

Thông tin dự án:  Cống kiểm soát triều Tân Thuận là công trình thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1

Cống kiểm soát triều Tân ThuậnQuy mô:
• Khẩu độ cống B=40m

• Trạm bơm: 18 m3/s
• Âu thuyền: B=15m
Chủ đầu tư: Trungnam Group
Tổng thầu: Trungnam E&C
Nhiệm vụ: Cung cấp khung giằng chống hệ shoringcừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.
Quy mô cung cấp: 7.652 tấn

7. Đê bao ven sông Sài GònĐê bao ven sông Sài Gòn

Thông tin dự án: 7,8 km đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1
Quy mô: 7,801 km
Chủ đầu tư: Trungnam Group
Tổng thầu: Trungnam E&C
Nhiệm vụ: Cung cấp khung giằng chống hệ shoringcừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.
Quy mô cung cấp: 1.586 tấn

8. Cống kiểm soát triều Cầu Kinh

Thông tin dự án:  Cống kiểm soát triều Cầu Kinh là công trình thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1

Cống kiểm soát triều Cầu KinhQuy mô:
• Khẩu độ cống B=10m

• Trạm bơm: 2.4m3/s
Chủ đầu tư: Trungnam Group
Tổng thầu: Trungnam E&C
Nhiệm vụ: Cung cấp khung giằng chống hệ shoringcừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.
Quy mô cung cấp: 1.057 tấn

Chia sẻ: