ĐÊ BAO VEN SÔNG SÀI GÒN

THÔNG TIN DỰ ÁN: 7,8 km đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1

đê bao ven sông Sài Gòn

QUY MÔ: 7,801 km

CHỦ ĐẦU TƯ: Trungnam Group

TỔNG THẦU: Trungnam E&C

NHIỆM VỤ: Cung cấp khung giằng chống hệ shoringcừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.

QUY MÔ CUNG CẤP: 1.586 tấn

đê bao ven sông Sài Gòn

Chia sẻ: